• Габдрахманова Шынар Тулегеновна

  Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, доцент


  Габдрахманова Шынар Тулегеновна

  Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, доцент

  Электрондық пошта: appercia81@mail.ru

  Телефон номері: 8-707-430-92-11

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі – орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты Педагогикалық қызмет өтілі: 2002 жылдан бері

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Тұлғалық-бағдарлы педагогика

  · Коммуникативтік құзыреттілік

  · Жаңартылған білім беру

  · Педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті

  Жарияланған еңбектерінің саны: 56

  Негізгі жарияланымдар:

  Оқу және оқу-әідстемелік құралдар:

  · «Педагогтің зерттеу әрекетін ұйымдастыру» (әдістемелік құрал) Орал, 2013 ж. ISBN 978-601-7258-60-3

  · «Мұғалімнің өзіндік дамуы: педагогикалық рефлексия» (электрондық әдістемелік құрал) Орал, 2014 ж. ISBN 978-601-80387-8-5

  Ғылыми мақалалары:

  · Қазіргі заманға лайық педагогтың жаңа мәртебесі//Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Гуманитарлық сериясы. – Астана, 2013. № 3 (94), 2 бөлім. – 345-349 бб.

  · Psychological and Pedagogical Support of Teenage Inmates of Children's Village // www.ijese.net/makale/644// pp.4595-4609. Article Number ijese.2016.335 // Published online August 06, 2016

  · Научно-методические подходы к изучению и профилактике буллинга в школе // Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова. – Уральск, 2016. № 4 (64). – 70-78 бб.

  Кәсіби қызметі:

  · ІІІ және ІІ деңгейлер бойынша халықаралық тренер (педагогтардың біліктілігін арттырудың деңгейлік курстары).

  · Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігінің мүшесі

  Оқитын курстары:

  Тұлғалық-бағдарлы білім берудің теориялық негіздері

  Заманауи дидактика

  Жаңартылған білім берудің теориялық негіздері

  Ізгіліктік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі сағ. 15.00-17.00, № 7 оқу ғимараты, 401 аудитория

 • Абугалиева Гульшат Сержановна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Абугалиева Гульшат Сержановна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: gulshat521336@mail.ru

  Телефон номері: 8-775 -2356762, 8-747-7345993

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік – орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мұғалімі, филология магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2000 ж

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Акмеология

  · Коммуникативті құзыреттілік

  · Оқытудағы инновациялық технологиялар

  · Педагогикалық рефлексия

  Барлық баспа еңбегі: 52

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · История методики преподавания русского языка в начальных классах. Электронный учебник, Уральск, 2011.

  · Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014.

  · Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание». – Уральск: Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.

  Ғылыми журналдағы мақалалар:

  · Psychological and pedagogical conformance requirements of the personality of the teacher of performed professional activity in conditions of informatization of education. Моdern Science: Problems and Perspectives. International Conference. Volum 4. Las Vegas, NV, USA. April 15, 2013

  · Развитие коммуникативной компетентности у будущего учителя начальной школы в высшей школе. «Ізденіс», Алматы, 2014, №1 (2)

  · Педагогическая рефлексия в профессиональной подготовке будущих педагогов в высшей школе. «Вестник ЗКГУ», Уральск, 2015, №2

  Басқа кәсіби қызмет:

  · І, ІІ ІІІ деңгейлі халықаралық тренер (педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру деңгейлі курсы).

  Оқытатын пәндері:

  Қазіргі орыс тілі негіздері

  Бастауыш мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі

  Тіл дамыту әдістемесі

  Балалар әдебиеті

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Адельбаева Нурия Адельжановна

  Тарих ғылымдарының докторы, педагогика және психология кафедрасының доценті


  Адельбаева Нурия Адельжановна

  Тарих ғылымдарының докторы, педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электрондық пошта: adelnur@mail.ru

  Телефон нөмірі: 8-701-4394789

  Білімі және ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, педагогика ғылымдарының кандидаты, тарих ғылымдарының докторы

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1986 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Салыстармалы педагогика

  · Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері

  · Педагогикалық акмеология

  · Студенттер мен магистранттардың зерттеу іс-әрекеті

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 70 астам

  Негізгі басылымдар :

  Оқулықтар мен оқу құралдары :

  · Инновационные технологии обучения (из опыта работы в школе) /Учебное пособие. Уральск, 2005 г.

  · История образования в Казахстане.Часть I Учебное пособие.Уральск, 2006 г.

  · История школьного образования в Казахстане. Часть II Учебное пособие. -Уральск, 2010 г.

  · Исторические очерки развития школьного образования в Казахстане в XIX и начале XX века/ Монография., г. Уральск, 2013. – 342 с.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Историко-философские аспекты понятия «система» и его применение в вопросе образования. Вопросы гуманитарных наук. - Москва, 2008. –№ 1.

  · Деятельность казахских просветителей в развитии системы образования на рубеже XIX - XX вв. Исторические науки. - Москва, 2008. - № 2 (26).

  · Из истории реформы народного образования в середине XIX в. Хабаршы – Вестник КазНПУ Алматы, 2010. – № 2 (25).

  · Деятельность Министерства Народного Просвещения в отношении развития образования в Казахстане в 1835-1861 гг. Известия Вузов. - Бишкек, 2009 г. -№ 7.

  Оқытатын курстары:

  Кәсіби акмеология

  Педагогика және психология әдіснамасы

  Педагогиканы оқыту әдістемесі

  Кеңес беруді өткізу уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі сағ.15.00-17.00, №7 оқу корпусы, 222 каб.

 • Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Педагогика және психология оқытушысы, магистр


  Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Педагогика және психология оқытушысы, магистр

  Электрондық пошта: vip.arystangalieva@mail.ru

  Телефон нөмірі: 8 747 308 25 92

  Білім және ғылыми дәрежесі, атағы: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті,

  біліктілігі – педагог-психолог, магистр

  Педагогикалық қызмет өтілі: 2007 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Психологиялық кеңес беру

  Когнитивті психология

  Инклюзивті білім беру

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 20

  Ғылыми журналдарда және ғылыми-тәжірибелік конференция жинақтарындағы мақалалар :

  · Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тануын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. 10,2011ISBN 0207-547413-15 бб.

  · «Өзін-өзі тану» пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру//Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 81-83 бб.

  · Инклюзивті білім беру – мәселелері және шешу жолдары // «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 20 қазан, 2016 жыл. ISBN 978-601-266-310-5. 21-22 б

  Оқытатын крустары:

  Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы

  Психологиялық менеджмент

  Психологиялық кеңес беру

  Әлеуметтік жұмысты жобалау

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі 15.00-17.00 сағат аралығы , №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Баюканская Светлана Феликсовна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Баюканская Светлана Феликсовна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық поштасы: Bayukanskaya@mail.ru Телефон нөмірі: 87071824632


  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: БҚМӨИ – әлеуметтік орта мен тарауының ішіндегі экономика және менеджмент; М.Өтемісов атындағы БҚМУ - психология магистрі

  Педагогикалық жұмыс өтілі: 2001 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Даму психологиясы және акмеология

  Психологиялық денсаулық

  Практикалық психология

  Агрессивті мінез-құлық психокоррекциясы

  Маңызды жариялымдары:

  Оқулықтар және оқу құралдары:

  Жарияланған жұмыстарының саны: 39

   

  · Методикалық оқу құралы «Психолого-педагогические ситуации для абитуриентов»// Методикалық нұсқаулықтар «Психолого-педагогические ситуации для абитуриентов» УДК 37.015 (072) Уральск 2007. 20 с.

  · Методикалық оқу құралы Иргалиев А.С., Баюканская С.Ф., Калаханова С.Б., Махимова А.К.Волонтерская деятельность: теория, методика и опыт. Уральск 2010 г.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Жасөспірім және жас кезеңдегі агрессивтіктің көрінуі//«Қазақстан мектебi» ҚР білім және ғылым министрлігінің ай сайынғы ғылыми-педагогикалық № 10 Алматы, 2011 жыл 60-62 б

  · Педагог-психологтардың мамандандырылған дайындауындағы кейс технологиялары.// БҚМУ Хабаршы ғылыми журналы № 1 (57) 2015ж. 163-170

  · The Influence of Social and Psychological Climate on the Job Satisfaction Level of Higher Education Personnel in the Conditions of Anticrisis Management // International Journal of Psychology, International Union of Psychological Science, Industrial and Organizational Psychology 2016 уear, р.805

  Басқа да мамандықтандырылған жұмыстары:

  «Нур Отан» партиясының мүшесі

  Оқыту курстары:

  Жалпы психология

  Даму психологиясы

  Кеңес өткізу уақыты:

  Сейсенбі,бейсенбі 15.00-17.00 бастап, № 7 оқу корпусы 213 ауд.

 • Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.


  Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.

  Электронды почта: baggi_19.90@mail.ru

  Байланыс телефоны: 87775684490

  Білімі және ғылыми дәрижесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

  Университеті, «Бастауыш оқыту педагогикасы мен

  әдістемесі» мамандығы бойынша білім баклавры.

  Педагогика ғылымдарының магистрі.

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2011 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Студенттердің акмеологиялық мәдениетін қалыптастырудың жолдары

  · Практикаға бағытталған сабақтар арқылы студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру

  · Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Барлық баспа еңбегі: 12

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  1. «Акмеологиялық мәдениет тұлға дамуының негізі ретінде» - 2014 ж. 21 қараша, М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО

  2. «Педагогикалық үдерісте акмеологиялық технологияларды қолдану – 2016 жылдың 29-30 қыркүйегінде Украинаның Переяслав-Хмельницкий қаласындағы Г.Сковорода атындағы мемлекеттік педагогкалық университетінде оздырылған «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясының материалдар жинағы»

  3. «Инклюзивті білім беруде М.Монтессори әдістемесінің маңыздылығы» - 2016 жылдың 20 қазан күні ұйымдастырылған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы

  Оқытатын пәндері:

  · Педагогика

  · Этнопедагогика

  · БМ бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

  Бейсенбі, жұма – сағат 15.00-17.00. №7 ғимараты, 511 аудитория

 • Абдираимова Эльмира Кайрлиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Абдираимова Эльмира Кайрлиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: elmira_11.75@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-702-766-68-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі: А.С Пушкин атындағы Батыс-Қазақстан гуманитарлық университеті, кәсіби біліктілігі – педагогика және психология, педагогика ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1999 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

  Педагогикалық психология

  Әлеуметтік тәрбие

  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Жарияланған жұмыстар саны: 25

  Ғылыми журналдағы мақалалары:

  · Мотивационная готовность студентов к профессиональной деятельности. Стратегиия «Казахстан - 2050»: укрепление здоровья нации средствами физической культуры и спорта.Материалы международной научно-практической конференции. 28 марта, 2014 г.

  · Студент жастар арасында этносаралық мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық шарттары Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы 2014.ж.

  · Особенности профессионального обучения студентов-психологов. "Подготовка конкурентоспособныхтспециалистов в высших учебных заведениях: проблемы,современное состояние и перспективы", посвященной д.п.н., профессору К.Б.Сейталиеву. Материалы республиканской научно-практической конференции. 12 июня, 2015 г.

  · Психологические особенности детей младшего школьного возраста. "Детство, открытое миру: актуальные вопросы теории и практики" Материалы международной научно-практической конференции. 2014 г.

  · Психические состояния будущих педагогов, переживаемые в процессе учебной деятельности. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, №3 саны, 2016 ж.

  Оқытатын курстары:

  Педагогикалық шеберлік

  Арнайы педагогика және психология негіздері

  Әлеуметтік педагогика

  Психология

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, сәрсенбі сағ 14:00 –15:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Калаханова Светлана Бактыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


   

  Калаханова Светлана Бактыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық почта:Svetlaya_as@mail.ru

  Телефоннөмірі: 8-777-424-44-09

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі – педагог-психолог, педагогика және психология магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі:2006 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Отбасылық қатынастар психологиясы

  Коммуникативтік құзыреттілік

  Жеке тұлғаның интелллектуалдық дамуы

  Жарияланған жұмыстар саны: 23

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Иргалиев А.С., Баюканская С.Ф.Волонтерская деятельность: теория, методика и опыт.Әдістемелік құрал. Орал қ., РБО, 2010 ж.

  · Калаханова С.Б.Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық жұмыс әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Орал қ., 2013 ж.

  · Муханбетчина А.Г., Калаханова С.Б.Психологияны оқыту әдістемесі. Оқу құралы. Орал қ., М.Өтемісов ат. БАҚ және БО, 2014ж.

  Қазақстандық басылымдардағы жарияланған мақалалары

  · Толық емес отбасындағы ана мен баланың қарым-қатынас стильдерінің тәрбиелік қызметі //БҚМУ Хабаршысы, 2013 - №2, 2013 ж.112-120 б.

  · «Жастарды отбасылық өмірге даярлау мәселесінің әлеуметтік-психологиялық аспектілері» // «Қазақстан Республикасындағы жастар саясатының даму болашағы мен қазіргі мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы, 2013 ж.

  · Әлеуметтік педагогтың отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі // «Жоғары педагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасының мазмұны және ұйымдастыру талаптарын институттандыру» халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары Павлодар, 2014 ж

  Оқытатын курстары:

  Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Тұлға теориялары

  Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, сәрсенбі сағ 10:00 – 12:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Ерниязов Орынғали Наурызбайұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Ерниязов Орынғали Наурызбайұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронная почта: Planeta_79@mail.ru

  Телефон номері: 8 701 850 69 79

  Білім және ғылыми дәрежесі, атағы:

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ, біліктілігі: педагог-психолог, педагогика магистрі.

  Педагогикалық іс-әрекеті: 2000 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылығы:

  Психологиялық зерттеу

  Педагогика

  Әлеуметтік педагогика

  Жарияланған жұмыс саны: 48

  Оқулықтары және оқу құралдары:

  · Дидактика. Дәріс курсы // М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ. Орал, 2005.

  · Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық қызығушылықтарын арттыруға бағытталған ойындар мен жаттығулар. Әдістемелік көмекші құрал. «Ағартушы» баспа-лингв. орталығы. Орал, 2005.

  · Этнопедагогика. Оқу-әдістемелік құрал. М.Өтемісов ат. БҚМУ баспасы. Орал, 2008ж. Авторлық бірлестікте Молдагалиев Б.А., Жумасейтова А.Е., Кажимова Қ.Р., Мұханбетчина А.Г.

  · «Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі». (оқу құрал). М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО. 154 б. 2014 жыл.

  · «Мектепалды даярлық және бастауыш мектеп оқушыларының танымдық процестерін дамыту ойындары мен жаттығулары» атты оқу-әдістемелік құрал.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · «Есту қабілеті зақымданған балалардың сөйлеуінің ерекшеліктері». 30-31.10.2014 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да өткен «Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы баяндамаларының жинағында.

  · «Салауатты өмір салтын қалыптастырудың психологиялық астарлары». М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2015 жылдың қараша айында өткізілген «Махамбет оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы.

  Оқытатын курстары:

  Әлеуметтік психология

  Девиантология

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Әлеуметтік жұмыс негіздері

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.


  Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.

  Электронды почта: erniyazova82@mail.ru

  Байланыс телефоны: 87013188516

  Білімі және ғылыми дәрижесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, физика және математика мамандығы. Педагогика ғылымдарының магистрі.

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2003ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бастауыш мектептегі математиканы оқыту ерекшеліктері

  Бастауыш математикасын оқытудың озық әдістерін қарастыру

  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Барлық баспа еңбегі: 26

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · «VІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Орал, мамыр 2014ж.

  · «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» п.ғ.д., профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал, 2015ж.

  · Бастауыш сынып оқушыларының оқу икемділіктерін қалыптастырудың негізгі критерийлері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2014ж. 47-50бет.

  · Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников как фактор социализации. «Актуальные вопросы регионального образования» журналы- №13. Саратов, 2014ж.

  · Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: материалдар жинағы. М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2016. 67-70б.

  · Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. "Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал,2016 - 57-62б.

  Оқытатын пәндері:

  Математика негіздері

  Элементарлық математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

  БМ математиканы оқыту теориясы мен технологиясы

  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

  Кеңес беру уақыты:

  Бейсенбі,жұма – сағат 15.00-17.00. №7 ғимараты, 401 аудитория

 • Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электронды почта: zolotykh_irina@mail.ru

  Телефон номері: 8-775-373-45-93

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог, магистр

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2014 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Гуманистік психология

  Экзистенциялық психология

  Аналитикалық психология

  Тұлғалық-бағдарлы педагогика

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  Сарсенбаевой Б.И., Капленко В.П., Золотых И.Н. «Методика изучения семьи». Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж- 105 б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Золотых И.Н., Карнаух Ю.Н Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями в современном образовательном пространстве // Материалы международной научно-практичекой конференции «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования» – I часть. – Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 305 с. стр.71-74.

  · Абугалиева Г.С., Капленко В.П., Золотых И.Н.Теоретическая модель психологической работы по формированию избирательной привязанности у детей-сирот подросткового возраста. // И 62 «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халық, ғыл.-тәжіриб. конф.мат. II б. = «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования»: мат. междунар. научно-практич. конф. II часть. - Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 201 б.

  · Золотых И.Н. Фототерапия – как один из инновационных приемов работы на занятиях самопознания Б-94 // «Білім берудегі инновациялар мен тәжірибе: уақыт талабы» = «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» тақырыбындағы Екінші Республикалық Педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары. - Орал, 2016 – 376 бет. (стр. 293-297)

  Оқытатын пәндері:

  Тәрбие теориясы

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Дүйсенбі, сәрсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 414- аудитория

 • Исмагулова Жанар Сансызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Исмагулова Жанар Сансызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронная почта: ismagulova_zs@mail.ru

  Номер телефона: 8-747- 081-72-60  Білімі және ғылыми дәрежесі: Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік – педагог-психолог, педагогика және психология магистрі


  Педагогикалық еңбек өтілі: 2004 жылдан бастап.


  Ғылыми қызығушылықтары:

  Білім берудегі инновациялық технологиялар Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы

  Барлық баспа еңбегі: 22

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі (оқу құралы). Орал.2008ж. (А.М.Муханбетжанова мен Ш.Т.Муханбетова авторлық бірлестікте).;

  · Оқытудың инновациялық технологиялары. (оқу-әдістемелік құрал) М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және БО, 2012 ж. 158б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Студенттердің оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысын тиімді ұйымдастыру бойынша ізденістер.// Қаз ҰПУ ғылыми журналы Алматы 2012 жылы №3,101-105б.

  · Оқытудың жаңа технологиялары арқылы мектеп алды даярлық тобындағы балалардың оқу мотивациясын қалыптастырудың кейбір мәселелері //Х.Досмұхамедов ат. Атырау мемлекеттік университеті ғылыми журналы «Хабаршы» №3. 2012ж.

  · Шағын жинақты мектептегі оқыту әдістемесінің психологиялық ерекшелігі //М.Өтемісов ат. БҚМУ ғылыми журналы «Хабаршы» 2012 жылы №1. 134-138б.

  Оқытатын пәндері:

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік психология

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Жұма 14-16 сағат, 7 оқу корпус, 401 аудитория

 • Казетова Алия Хамидуллиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Казетова Алия Хамидуллиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: Kazetova.alye@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-775-101-93-45

  Білімі, ғылыми дәрежесі: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – педагогика және психология (мектепке дейінгі), педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1994 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Жеке тұлғаның танымдық белсенділігін қалыптастыру негіздері

  Студеттердің танымдық және тұлғалық қасиеттерінің даму ерекшеліктері

  Балаларды дамытушы орта арқылы әлеуметтендіру ерекшеліктері

  Жарияланған жұмыстар саны: 40 астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · «Методические указания по изучению дисциплины «Самопознание»: Әдістемелік құрал – Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы, 2014.

  · Жалпы педагогика пәнінен тест жинағы /1-2-курс. арн./ Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы– Орал, 2015

  Ғылыми журналдағы мақалалары

  · «Роль психологического климата в коллективе как фактора эффективной деятельности вуза» атты мақала «100 нақты қадам – Қазақстанның білім және ғылым жүйесін нығайтудың жаңа кезеңі» тақырыбында өткен Сырдария университетінде Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағына 2015 ж.

  · «Қазақстанның Нұрлы жолы: Қазақ хандығынан Мәңгілік Елге дейін» тақырыбындағы 2015 жылдың 23 қарашасында өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағына «Адаптация первокурсников в вузе» атты мақала

  · «Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности» Батыс Қазақстан гуманитарлық университеті 2015 жылы «Кәсіби маман дайындаудың маңыздылығы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясында атты мақала

  Оқытатын курстары:

  Жоғары мектеп психологиясы мен педагогиканы оқыту технологиясы

  Педагогикалық психология

  Педагогикалық аксиологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

  Ғылыми зерттеулердегі тұлға психодиагностикасы

  Кеңестің өткізілу уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі сағат 15.00-17.00. 7-оқу корпусы, 401 аудитория.

 • Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Телефон номері: 87758111359

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, біліктілігі – ағылшын тілі мұғалімі

   

  Педагогикалық еңбек өтілімі: 1966 жыл

  Ғылыми қызығушылығы:

  ағылшын тілі,

  психология,

  педагогика,

  этнопсихология.

  Жарияланған еңбектер саны: 67

  Басты басылымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдары:

  · Психология, педагогика және психология мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлім студенттеріне арналған оқу құралы. – Оқу құралы. Орал 2002

  · Психология тестілер жинағы(электронды оқу құралы) БҚМУ, Орал 2011

  · Психологиялық сөздік оқу құралы. БҚМУ Орал-2007-88

  Ғылыми журналдардығы мақалалар:

  · Кредиттік оқу жүйесінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың кейбір мәселелері. – «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивтік әдістері» республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдары. Орал 2006-15-16.

  · Ұлттық ойындардың психологияқ ерекшелектері, БҚМУ хабаршысы 1/2011-116-118 б

  · Ойын-дүниетаным құралы, БҚМУ хабаршысы 2/2010-74-76 б.

  · Халық ертегілері және оның психологиялықсипаты. Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі халық аралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 2012ж. Орал. 62-63 б.

  · Салауаттылыққа тәрбиелеудіңпсихологиялық негіздері. «Қазақстан 2050 » стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын нығайту атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфиренциясының материалдары. 28 наурыз Орал 2014жыл.

  Оқытылатын курстар:

  Психология

  Баланың даму психологиясы

  Психология тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 401- аудитория

 • Кулдашева Надежда Утегалиевна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Кулдашева Надежда Утегалиевна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық поштасы: Kuldasheva_77 @ mail.ru

  Телефон номері: 8701-687-42-77


  Білімі, ғылыми дәрежесі: А. С. Пушкин атындағы гуманитарлық университеті. Біліктілігі: педагог-психолог, педагогика

  ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1998 жылдан

  Ғылыми қызығушылығы:

  Арттерапия жаттығуларын арқылы мазасыздануды жеңу жолдары

  Мінез-құлық ауытқушылығын анықтау және түзету жолдары

  Инклюзивті білім берудің жүзеге асыру жолдары

   

  Оқулықтар мен әдістемелік құралдары:

  М. С. Утеповамен бірге Даму психологиясы ( дәрістер жинағы) Орал қаласы,2010ж. 112б.

  «Жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық ауытқушылықтың алдын-алу және түзету жолдары» оқу-әдістемелік құралы Орал қаласы 2013ж.

  А. Г. Кулдашевамен бірге "Практикалық психология " оқу құралы Орал қаласы 2015ж.154б.

  Ғылыми басылымдардағы мақалалар:

  · Девиантты жасөспірімдерге отбасы тәрбиесінің әсері«Жоғары педагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасының мазмұнын және ұйымдастыру талаптарын институттандыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының мақалалар жинағы. Павлодар,2014.

  · Студенттердің жеке тұлғалық қасиеттері I «Калюжни оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Ақтөбе 2014 162-165 бб.

  · Жоғары оқу орнында инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың негізгі мәселелері Қазан айында // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №2. Орал,2017. 100-102 бб

  Оқытатын пәндері:

  Психокоррекция негіздері

  Тұлға теориясы

  Әлеуметтік психологиялық тренинг

  Девиантология

  Кеңес беру уақыты: Бейсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 213- аудитория

 • Молдагалиев Байжан Айдынгалиевич

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Молдагалиев Байжан Айдынгалиевич

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Байланыс телефоны 8-777-527-71-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – математика пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1971жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Педагогика

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік тәрбие

  Жарияланған жұмыстар саны: 100-ден астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  1. Психологиялық-педагогикалық сөздік Оқу құралы - Алматы, 2011. 218б.

  2. Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. Оқу құрал.- 2013. Алматы қ.

  3. Этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың теориясы мен практикасы. Оқу құралы. - Орал, 2015.

  Оқытатын курстары:

  Әлеуметтік педагогика

  Педагогика тарихы

  Педагогика

  Этнопедагогика

  Кеңес беру уақыттары:

  Дүйсенбі, сейсенбі сағ 12:00 –13:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электрондық почта:a-alma@bk.ru

  Телефон нөмері: 8 707 5517 863

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі –орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, педагогикалық ғылымдар магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1996 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  -гуманистік педагогика;

  -коммуникативтік құзыреттілік;

  -ақпараттық құзыреттілік;

  -оқу үрдісіндегі стандартты емес шешімдері

  Жарияланған мақалалары:

  1.Интерактивные методы обучения и их роль в совершенствовании подготовки учащихся современной школы. Материалы международной научно-практической конференции «Национальная образовательная система в условиях глобальной конкуренции: проблемы, приоритеты, перспективы развития» от 30-31 октября 2014 года. С. 117-120.

  2.Психолого-педагогические аспекты в подготовке конкурентоспособных специалистов. Материалы республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», посвященной д.п.н. профессору

  К.Б. Сейталиеву от 12 июня 2015 года. С.78-80.

  3.Технология проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка как средство формирования познавательной активности и личностного развития учеников. Вестник ЗКГУ №3 2016 года.

  Оқытатын курстары:

  Педагогика

  Психология

  Әлеуметтік педагогика

  Тәрбие жұмысының әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


  Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

  Электронды почта: nurzhanat.m@mail.ru

  Номер телефона: 87028519010

   

  Білімі және ғылыми дәрежесі: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2007 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бейіндік бағдарлы оқыту жүйесі

  ЖОО инклюзивті білім беруді іске асыру жолдары

  Кәсіптік білім беру педагогикасы

  Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері

  Барлық баспа еңбегі: 25

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Жоғары сынып оқушыларының бейіндік бағдарлы оқыту жүйесін қалыптастыру: Оқу-әдістемелік құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2014ж.

  · Кәсіптік білім беру педагогикасы: Оқу құралы.- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015ж.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың әдістемелік жолдары // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №4. Орал,2011. 94-100 бб

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері //«Ізденіс» ғылыми журналы (гуманитарлық ғылымдар сериясы Халықаралық ғылыми-практикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі журналының ғылыми қосымшасы»)№4.Алматы, 2012. 250-253 бб

  · Даярлық топ балаларының түйінді құзіреттілігін дамыту // «№І Калюжный оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Актөбе,2014. 122-125 бб

  Оқытатын пәндері:

  Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

  Әлеуметтік педагогика

  Мектепке дейінгі білім беруді басқару және ұйымдастыру

  Даму психологиясы

  Психология тарихы

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 103- аудитория

 • Муханбетчина Ахлима Габдиловна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Муханбетчина Ахлима Габдиловна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электронды почта: muhanbetchina@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-701-576-14-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – педагогика және психологиямұғалімі (мектепке дейінгі), педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1985жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Балалар психологиясы

  Мектепалды даярлық

  Әлеуметтік тәрбие

  Педагогикалық акмеология

  Жарияланған жұмыстар саны:60

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  1. Мұханбетжанова Ә.М, Иргалиев А.С., Муханбетчина А.Г. Әлеуметтік педагогика Оқу құралы - Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2013. 115б.

  2. Мұханбетжанова Ә.М., Муханбетчина А.Г., О.Н.Ерниязов Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі. Оқу құралы. РБО М.Өтемісов атындағы БҚМУ. Орал, 2014. 155б.

  3. Муханбетчина А.Г.Дефектология негіздері: Оқу құралы. - Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2014. 100б.

  4. Муханбетчина А.Г., С.Б.КалахановаПсихологияны оқыту әдістемесі Оқу құралы. Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2014.147б.

  5. Муханбетчина А.Г., Н.У.КулдашеваПрактикалық психология» Оқу құралы: Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - 154б.

  Ғылыми журналдағы мақалалары

  1. Мектепалды даярлықтағы балалардың белсенділігін дамытушы орта арқылы қалыптастыру жағдайлары. Хабаршы ғылыми журналы. Педагогика Орал, №1, (49) - 2013., Б.82-88.

  2. Акмеологиялық мәдениет тұлға дамуының негізі ретінде. Хабаршы ғылыми журналы. Педагогика Орал қ. №1, 2014., Б.58-63.

  3. Болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық құзыреттілігін дамыту М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Хабаршы ғылыми журналы Педагогика. Орал қ., №1, (57)-2015., Б.114-12.

  Оқытатын курстары:

  Акмеология

  Дефектология негіздері

  Әлеуметтік педагогика

  Психология

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі сағ 11:00 –12:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Нургалиев Кенес Айтжанович

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Нургалиев Кенес Айтжанович

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электрондық пошта: NourgK@ramler.ru;

  Телефон нөмірі: 8 701 650 65 59

  Білімі және ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, біліктілігі – ағылшын тілінің мұғалімі,психология ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1972 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтар:

  · Этнолингвопсихология

  · Проблемалық ситуацияларды шешудің этнопсихологиялық ерекшеліктері

  · Психологиялық диагностика, психологиялық кеңес беру және психотерапия

  Бизнес-психология

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 26

  Негізгі басылымдар:

  · Этнопсихологический подход к исследованию малых жанров казахского фольклора / материалы международной научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения ученого тюрколога Н.Ф.Катанова «Профессор Н.Ф.Катанов и проблемы тюркологии», г.Уральск. 2012г.

  · Роль процесса отгадывания загадок в развитии и совершенствовании интеллектуальных умений в дописьменный период истории казахского народа / Современная цивилизация и проблемы повышения конкурентоспособности национального государства (материалы международной научной конференции 10 - 11 июля 2008). Алматы. 2008.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Кіші мектеп жастағылар ортасындағы буллинг проблемасы. //Вестник ЗКГУ им.Махамбета, – Уральск, 2017. №1(65) - (бірлесіп жазылған)

  · Основные подходы к изучению проблемы доверия в межличностном взаимодействии // Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова, - Уральск, 2015

  · Психологическая характеристика ценностных ориентаций родителей и подростков/ Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова, - Уральск, 2014

  Басқа кәсіби қызметі: үштілді аудармашы (орыс – ағылшын- қазақ)

  Оқытатын курстары:

  Қазіргі психологияның теориялық және әдіснамалық мәселелері

  Психологиялық зерттеу әдістері және әдіснамасы

  Қазіргі практикалық психология

  Қарым-қатынас психологиясы

  Кеңес беруді өткізу уақыты:

  Сейсенбі, сағ.15.00-17.00, № 7 оқу корпусы, 223 каб.

 • Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Байланыс телефоны 8-701-414-25-22

  Білімі, ғылыми дәрежесі:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – математика пәнінің мұғалімі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1971жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары: 1965 жылдан

  Педагогика

  Математика

  Бастауыш мектептегі математика

  Жарияланған жұмыстар саны: 30-дан астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Б.Молдағалиев, С.Мусина, М.Хусаинов, «Білім беру технологияларын мектептің оқу үрдісінде пайдалану», Орал 2003., БҚМУ баспа орталығы

  · М. Хусаинов «Математиканың бастауыш курсының негіздері», Орал 2007ж., БҚМУ баспа орталығы-52 бет.

  Оқытатын курстары:

  Основы начального курса математики

  Основы математики

  Кеңес беру уақыттары:

  Дүйсенбі, сейсенбі сағ 12:00 –13:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Хабиева Дина Гарифоллиевна

  Педагогика және психология магистрі


  Хабиева Дина Гарифоллиевна

  Педагогика және психология магистрі

  Электронды почта: sezim 1279@mail.ru

  Номер телефона: 8-777-796-12-44  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік - қазақ тілі мен әдебиеті және шет тілі мұғалімі, магистр

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2003 ж.

   

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бастауыш мектептегі әдебиеттік оқудың ерекшеліктері

  Бастауыш мектептегі тіл дамыту жұмыстары

  Қазақ тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

  Балалар әдебиеті

  Барлық баспа еңбегі: 35 жарияланым.

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Балалар әдебиеті: Оқу құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2011

  · Психологиялық-педагогикалық қазақша-орысша -ағылшынша терминологиялық сөздік. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Мәтжан Тілеужанов – фольклортанушы // Қазақ тілі мен әдебиеті / Республикалық журнал, Алматы-2007. 102-105б.

  · М.Тілеужановтың ғылыми мұраларындағы этнопедагогикалық ой-пікірлер Ұлт тағылымы / Ғылыми-педагогикалық басылым / Алматы- №1(2), 2007. 53-59б.

  · Тілеужанов тағылымы // Қазақстан мектебі / Ғылыми-педагогикалық журнал. Алматы-№5(6), 2007. 79-80б.

  · Махамбет мұрасындағы елжандылық идеялар // Махамбет оқулары-7 атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары /Орал, 23 қазан, 2015 ж.

  Оқытатын пәндері:

  Қазіргі қазақ тілі негіздері

  Әдебиеттік оқу әдістемесі

  Тіл дамыту әдістемесі

  Балалар әдебиеті

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 401- аудитория

 • Хасанова Инкар Утебаевна

  Педагогикағылымдарының кандидаты, доцент


  Хасанова Инкар Утебаевна

  Электронды почтасы: Khassanova.inkar@mail.ru

  Телефон номері: 87773537058

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Педагогикағылымдарының кандидаты, доцент.

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 25 жыл. (2003 жылдан бастап)

  Ғылыми бағыты:

  Қазақ тілін оқыту әдістемесі (Когнитивті оқыту әдістемесі)

  Ұлттық тәрбие

  Білім беру мазмұнының жаңаруы

  Жарияланған еңбектер саны: 50-ден астам

  Негізгі жарияланған басылымдары:

  Оқулықтар мен оқу құралдары:

  1.«Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту мәселелері»: Оқу-әдістемелік құрал – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 204 бет.

  2. 6М010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық сараман бойынша әдістемелік нұсқау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. – 45б.

  3. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі. Монография. – Орал:БҚМУ, 2016. –156 б.

  Ғылыми басылымдардағы мақалалар:

  · «Бастауыш сыныпта қазақ тілін когнитивті оқыту арқылы оқушыларды ұлттық ментальдыққа тәрбиелеу». «Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер» халықаралық ғылыми-әдістемелік конф. материалдары. – Орал, 2016. –165-168 бб..

  · «Зат есімді когнитивті оқытудағы концепті ұғымы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы ғылыми журналы. – Орал, 2015. №2

  · «Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқытуға қатысты алғашқы еңбектер» М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Махамбет оқулары-7» атты дәстүрлі респуб. ғылыми-тәжір. конф. материалдары.1-том.- Орал, 2015. 256-258бб.

  · «Зат есімді когнитивті оқытудағы концепті ұғымы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы ғылыми журналы. – Орал, 2015.

  Негізгі өткізетін курстары:

  Қазіргі қазақ тілі

  Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі

  Қазақ тілі практикумы

  Ғылым мен бастауыштың қазіргі мәселелері

  Кеңестің өткізілу уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі сағат 15.00-17.00. 7-оқу корпусы, 401 аудитория.

 • Кунарова Салтанат Ануаровна

  преподаватель кафедры педагогики и психологии, магистр


  Кунарова Салтанат Ануаровна

  преподаватель кафедры педагогики и психологии, магистр

  Электронная почта:saltanatsss@mail.ru

  Номер телефона: 87771910234


  Образование и ученая степень, звание: Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова; квалификация – учитель английского языка; магистр педагогических наук


  Стаж педагогической деятельности: с 2015 года

  Научные интересы:

  стилистика современного английского языка,

  когнитивная лингвистика,

  психолингвистика

  Количество опубликованных работ: 5

  Основные публикации:

  Учебники и учебные пособия:Русско-казахский-английский психолого-педагогический терминологический словарь (в соавторстве с Абугалиевой Г.С, Хабиевой Д.Г.). г.Уральск: ЗКГУ им.М.УтемисоваРИО, 2016 - 66 с.

  «Основы педагогики» (в соавторстве сБайгалиевой Ж.Г., Гайпназаровой Б.Ж.)г.Уральск: ЗКГУ им.М.УтемисоваРИО, 2017- 115 с.

  Статьи в научных журналах:

  «ДрамаУильяма Шекспира «Зимняя сказка»: сценическая и экранная судьба» - научный журнал Вестник ЗКГУим.М.Утемисова, г.Уральск, 2015.

  «Понимание Уильяма Шекспира в современном мире» - научный журнал Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова, г.Уральск, 2014.

  Преподаваемые курсы:

  Профессионально-ориентированный иностранный язык

  Методика преподавания иностранного языка

  Время проведения консультаций:

  Среда, четверг с 15.00 -16.00, №7 учебный корпус, 401 аудитория

 • Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук.


  Сарсенбаева БотакозИватовна

  Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук.

  ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 43 года

  СТАЖ В ДАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 38 лет

  Научная степень ___ Контактный телефон 26-06-93

  Сотовый телефон -

  E-mail –

  1. Информация о курсах повышения квалификации.

  1. Курсы повышения квалификации «Внедрение инновационных технологий обучения». ЗКГУ им М Утемисова, (март 2012г).

  2. Курсы повышения квалификации по самопознанию. Центр подготовки кадров и повышение квалификации при ЗКГУ им. М Утемисова (июль2012г).

  3. Курсы повышения квалификации на занятиях обучающего тренинга на тему «Презентация деятельности АО «Национальный центр научно-технической информации» Западно-Казахстанкий филиал «Қазақстан Республикасы акционерлық «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы»». (январь, 2012г.)

  4. Прошла курс обучения для ППС университета по теме «Процесс обучения и воспитания в современном ВУЗе». ЗКГУ им М Утемисова (январь,2014г.)

  2. Информация об участии в семинарах, конференциях и конкурсах

  1. Приняла участие в научно-практическом Vep семинаре в режиме

  онлайн на тему: «Выполнение параметров Болонского процесса в

  ЗКГУ». (январь 2012г).

  2. Приняла участие в праздновании 100-летия Психологического

  института Российской академии образования. (г.Москва).

  3. Публикации

  статей в сборниках и журналах Казахстана

  1. Современный подросток и сфера его деятельности. Школа Казахстана. Алма-Ата.1981.С9-11. - 0,4 п.л.

  2. Концепция учения и умственного развития школьников. Школа Казахстана.Алма-Ата,1985№1.-С.9-12. - 0,1 п.л.

  3. Повышение психологических умений молодых учителей.Школа Казахстана.Алма-Ата,1987.-№7-С.25-26. 0,2 п.л.

  4. Студент и трудные дети. Методическая разработка.-Уральск:Изд-во областного ИУУ,1989-23 с. 0,7 п.л.

  5. Организация педагогической практики в пионерском лагере. Школа Казахстана Алма-Ата,1990-№11.-С.18. - 0,1 п.л.

  6. О работе с трудными детьми.Школа Казахстана .Алма-Ата 1991-№5.С 13.- 0,1 п.л.

  7. Воспитание у студентов творческого отношения к психологии Материалы 11-й Республиканской научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Алма-Ата,1992.С.17. - 0,1 п.л.

  8. Типология перестройки отношений подростков к спортивной деятельности. Современные проблемы физкультурного образования учащейся молодежи.Часть2.Уральск:Изд-во ЗКГУ,1993-5-6. - 0,1 п.л..

  9. Художественная деятельность молодежи как психологические условие воспитание ее социальной ответственности.

  Профессионализм педагога в системы культуры и

  образования/вузовский комплекс. Материалы межвузовской научной

  конференции. Министерства образования и культуры РК, Академия

  педагогических и социальных наук, Республиканский Центр проблем

  культуры. Часть 1-Алматы-Уральск,1997-С55. - 0,1 п.л.

  10. Некоторые проблемы развития личности в современных условиях.

  Проблемы вузовской науки. Уральск : Изд-во ЗКГУ,1998.С42-430,3

  п.л.

  11. Психологический портрет современного студента. Вестник ЗКГУ-

  Уральск,2000.№1 С 17-21. - 0,3 п.л.

  12. Экопсихологическая катастрофа населения.Валеология:здоровье

  населения и окружения среда: Материалы Международной начно-

  практической конференции Костанай:ВКГУ.2000 –С.81-82 Авторский

  текст 0,3 п.л.

  13. Психология спорта:проблемы и перспективы//

  Актуальные проблемы теории и практики физической культуры.

  Материалы Международной научно-практической конференциАлматы

  :Изд-во Казахская госакадемия спорта и туризма.2001.С16-17.- 0,3 п.л.

  14. Психологическая ориентированность будущих педагогов(спецсеминар

  для студентов 3-4 курсов педагогических вузов). Методические

  рекомендации. Уральск: ЗКГУ,2003. - 3,4 п.л

  15. Проблема личностного и профессионального самосовершенствования

  будущих педагогов. Высшая школа Казахстана-Алматы,2004.-№4.- 0,1

  п.л.

  16. Психологическая ориентация будущих учителей на педагогическую

  деятельность. Учебно-методическое пособие.-Уральск:Западно-

  Казахстанский государственный университет,2004.- 6,2 п.л..

  17. Проблема личностного и профессионального самосовершенствования

  будущего педагогов. Высшая школа Казахстана-Алматы,2004-№4.- 0,1

  п.л.

  18. Особенности формирования педагогического такта у будущих учителей.

  Спец. практикум для студентов педагогических вузов.

  Уральск: ЗКГУ 2005. - 2,3 п.л.

  19. Тренинг личностного роста будущего учителя. Уральск: ЗКГУ,2005.-

  1.п.л.

  20. Основы самосовершенствования будущего учителя. Спец. практикум

  для студентов педагогических вузов. Уральск:ЗКГУ,2005. - 0,1.п,л.

  21. Методическое пособие по профориентационной работе со

  старшеклассниками. Методическое пособие. Методическое пособие-

  Уральск: ИЦ и СМИ ЗКГУ им М.Утемисова,2007.1.- 1 п.л.

  22. Психологическая поддержка профессиональной подготовки

  специалистов образования. Актуальные вопросы педагогического

  образования в условиях реализации компетентностного подхода (I

  часть). Материалы Республиканской научно-практической

  конференции.Уральск,2007 с.248-252. - 0,25 п.л.

  23. Асоциальное поведение молодежи как проблема психологии

  образования. Пути реализации государственной молодежной политики

  по проблемам профилактики наркомании и правонарушений.

  Материалы Республиканской научно-практической конференции. Орал-

  2007 с.156-165. - 0,5 п.л.

  24. Психологогические эффекты образовательной деятельности взрослого

  человека. Материалы Международной научно-практической

  конференции « Валихановские чтения-12»20-22 апреля Том Кокшетау

  2007 г. - 0,1 п.л.

  25. Сущность педагогического сопровождения профессионального

  самосовершенствования будущего учителя. Поиск - научный журнал

  МОН-2007.№4(1) с.319-326. - 0,4 п.л.

  26. Социальный статус личности учителя и его позиция в обучении. Ұлт

  тағылымы-2007№4 с.263-265. - 0,2 п.л.

  27. Профилактика школьной дезадаптации часто болеющих

  первоклассников. Поиск-научный журнал МОН-2007,№4(1) с.327-328.

  0,1 п.л.

  28. Проблема оценки уровня учебных достижений студентов в связи с

  вхождением Казахстана в Болонский процесс.

  «Вопросы развития исторической науки и образования в Западном

  Казахстане:поиски и проблемы». Материалы республиканской научно-

  практической конференции. Уральск-2007 г. - 0,2 п.л.

  29. Психологические условия развития конкурентно способной личности.

  Материалы международной научно-практической

  конференции,посвященной 75-летнему юбилею Западно-

  Казахстанстанского Государственного Университета

  им.М.Утемисова.Послание Президента Н.А.Назарбаева народу

  Казахстана и Часть-I. Уральск 2007 г. - 0,1 п.л.

  30. Сущность педагогического сопровождения профессионального

  самосовершенствования будущего учителя. Поиск- научный журнал

  МОН-2007, №4(1) с.319-326. - 0,4 п.л.

  31. Особенности типа личности и их влияние на профессиональную

  подготовку будущего учителя. Материалы международной научно-

  практической конференции, посвященной 75-летнему юбилею Западно-

  Казахстанского Государственного Университета им. М. Утемисова.

  Послание Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана и задачи

  высшей школы. Часть - II Уральск 2007 г. - 0,2 п.л.

  32. Психологическая поддержка как основополагающий метод помощи

  детям, воспитывающимся в неблагоприятных семейных условиях.

  Материалы Международной научно-практической конференции

  «Валихановские чтения – 13», 24-26 апреля. Том 4. Кокшетау, 2008, -

  0,2 п.л.

  33. Актуальные подходы к формированию готовности к

  профессиональному самосовершенствованию будущего учителя,

  Вестник ЗКГУ, №2, 2008, г. Уральск. - 0,4 п.л.

  34. Специфика формирования готовности будущих учителей к

  профессиональному самосовершенствованию. Высшая школа

  Казахстана №1 2008 г С.130-137 - 0,4 п.л.

  35. Методы коррекционной работы. Школы передового опыта (сборник

  материалов) с.38-41.Орал-2009 г. - 0,2 п.л.

  36. Из опыта подготовки будущих учителей к патриотическому

  воспитанию в школе. Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной

  академии Материалы Республиканской научно-практической

  конференции «Культурное наследие: история, литература,

  язык, духовность» с.118-120, Орал-2009 г. - 0,2 п.л.

  37. Особенности подвижной игры у детей шестого года жизни. Сборник

  материалов международной научно-практической конференции

  «Современные тенденции развития физического образования». С. 143-

  145, Орал- 2010 г

  38. Студент в условиях дистанционного обучения. Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной академии- №1 /12/ 2010 г. - 0,2 п.л.

  Материалы международной научно-практической конференции

  «Проблемы и перспективы подготовки педагогических кадров на

  современном этапе». С 136-138, Орал – 2010 г., - 0,4 п.л.

  39. К проблеме духовности личности современного студента. Вестник

  Западно-Казахстанской гуманитарной академии- №1 /15/ 2011 г.

  Материалы международной научно-практической конференции «Роль

  социально-гуманитарных наук в формировании интеллектуальной

  науки, посвященной 20-ти-летию Независимости Республики

  Казахстан, С.105-108, Орал-2011 г. - 0,4 п.л.

  40. К проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения.

  Материалы Международной научно-практической конференции

  «Казахская государственность: исторический перелом и устремленность

  в будущее» / 1991-2011 гг./ С.263-266. Орал-2011 г. ,№ 4. - 0,38 п.л.

  41. О профессионализме в деятельности классного руководителя. Вестник

  ЗКГУ- № 4 - 2011 г., Уральск. - 0,2 п.л.

  42. К проблеме наркотического воспитания подрастающего поколения.

  Сб. материалов Международной научно-практической конференции,

  посвященной 20-летию Независимости РК. – «Казахская

  государственность: исторический перелом и устремленность в будущее

  (1991-2011 г.г.); - Уральск, 2011 год. - 0,2 п.л.

  43. К истокам педагогических цивилизаций. Вестник ЗКГУ- № 1- (2012) –

  Уральск, 2012 г. - 0,4 п.л.

  44. О динамике психологического климата в школе. Журнал воспитание

  школьников. г. Алматы. - 0,62 п.л.

  45. О подготовке учителя начальной школы. Материалы областной научно-

  практической конференции «Формирование функциональной

  грамотности учителей начальных классов в условиях 12-летней

  школы». Уральск.2013г. - 0,5 п.л.

  46. Психодиагностика лидерских способностей в студенческой среде.

  Материалы республиканской юбилейной конференции, посвященной

  210-летию М. Утемисова. Уральск 2013г. с 179-184. - 0,62 п.л.

  4. Публикации статей в зарубежных журналах

  1. Психологические особенности коррекции отношения подростков к

  спортивной деятельности. Психология формирования личности и

  проблемы обучения. Сборник научных трудов.- М: АПН СССР,1980.-

  С.142-147. - 0,4 п.л.

  2. Психологические особенности развития коллективистического

  Отношения \ подростков к спортивной деятельности. Вопросы т

  психологии.1981.№4-С.124-126. - 0.2 п.л.

  3. Психологические особенности отношения подростков к спортивной

  деятельности как одной из форм общественно полезной деятельности.

  Проблемы психологии современного подростка. Сборник научных

  трудов.- М:АПН СССР 1982.-С.62-74. - 0,8 п.л.

  4. Коллективизм как важнейший психологический фактор формирования

  мировоззренческой позиции подростка. Проблемы мотивации

  общественно полезной деятельности школьников: Сборник научных

  трудов- М:АПН- СССР,1984-С.133-142. - 0,3 п.л.

  5. Психология современного подростка (монография). Под редакцией

  Д.И.Фельдштейна М:Педагогика,1987-233 с. - 0,7 п.л.

  6. Из опыта подготовки студентов к воспитательной работе.

  Совершенствование подготовки методиста по воспитательной

  работе:Сборник издательско-редакционного совета Министерства высшего

  и средне-специального образования.Литовской ССР-Вильюнс,1987-С41-43.

  - 0,2 п.л.

  7. Подготовка будущих учителей к работе с родителями детей с

  отклоняющимся поведением. Москва сборник научных трудов АПНСССР-

  1988г. - 0,3 п.л

  8. Психологические проблемы педагогического взаимодействия в условиях

  дифференциации учебно-воспитательного процесса. Сборник тезисов

  докладов Республиканкой научно практической конференции

  Могилев,1991.-С 13 - 0,1 п.л..

  9. Психологические особенности развития и углубления межнациональных

  связей. Нации разные,но мир един-МРАО,1992.-С.64-66. - 0,2 п.л.

  10. Ролевые игры молодежи как фактор активизации образования. Тезисы

  111 Международного конгресса психологов.-М:МПСИ,1995-С.48.- 0,2 п.л.

  11. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в коллективе

  преподавателей и студентов. Сборник научных трудов.Санкт-

  Петербург:Институт им.П.Лесгафта,1999.-С.47-48. - 0,3 п.л.

  12. Взаимодействие культуры и образования. Известия Академии

  педагогических и социальных наук.-М:АПСН,2000.С.128-129. - 0,2 п.л.

  13. Формирование готовности будущих педагогов к работе с разными типами

  семей. Психологические проблемы современной российской семьи:

  Материалы Всероссийской научной конференции-М: МГППУ,2003. -

  0,1п.л.

  14. Актуальные проблемы психологической помощи будущему учителю в

  профессиональном и личностном самоопределении.- Всероссийская

  научно-практическая конференция – Москва-Челябинск, 2003, - 0,1 п.л.

  15. Психологическая помощь будущему учителю в профессиональном и

  личностном самоопределении. Практическая психология в условиях

  модернизации образования. Тезисы участников Всероссийского съезда

  практических психологов образования – М. Полиграф сервис, 2003. - 0,3

  п.л.

  16. Воспитательная работа с будущими педагогами как компоненнт

  образовательной среды. Тезисы 3-й Российской конференции по

  экологической психологии.- М.: Полиграф сервис. 2003. - 0,1 п.л.

  17. Вопросы актуализации этнокультурных особенностей воспитания

  молодежи.. Народная культура: личность, творчество, досуг.

  «Этнокультурный и творческий потенциал личности в пространстве

  досуга): Сборник статей и материалов Всероссийской научной

  конференции.- Омск: ООО «Издательский дом «Наука».2003. - 0,1 п.л.

  18. Формирование личности будущего педагога в вузе. Актуальные

  проблемы интеллектуального и личностного развития: Материалы

  международной научно- практической конференции-М:РАО,2004.- 0,2

  п.л.

  19. Психологическая консультация: проблемы и перспективы.

  Психологическое обеспечение профилактики социального сиротства и

  отклоняющегося поведения детей и юношества. Материалы

  всероссийской Научно-практической конференции. М:Полиграф

  сервис,2004. - 0,1п.л

  20. О подготовке будущзего учителя к работе в инновационной школе.

  Инновации в оброзавании: Сборник материалов научно-практической

  конференции молодых ученых –М:МГПУ,2004. - 0,1п.л

  21. К проблеме формирования психологической ориентации будущих

  учителей на профессиональную педагогическую деятельность. Журнал-

  Мир психологии,-2004-№3. - 0,5 п.л.

  22. К проблеме подготовки будущего учителя.

  Психо-дидактика высшего и среднего образования: Пятая Всероссийская

  научно-практическая конференция Барнул,2004. - 0,1п.л.

  23. Специфика работы психолога в сельской школе.

  Психология образования:проблемы иперспективы. Материалы первой

  международной научно-практической конференции М:РАО,2004.- 0,1 п.л.

  24. Межнациональные отношения в Казахстане. Мир психологии.-2004.-№1-

  С.33-34.- 0,1 п.л

  25. Формирования личности будущего педагога в вузе. Актуальные

  проблемы интеллектуального и личностного развития: Материалы

  практической конференции-М:РАО.2004.- 0,1 п.л.

  26. Психологическая консультация: проблемы и перспективы.

  Психологическое обеспечение профилактики социального сиротства и

  отклоняющегося поведения детей и юношества: Материалы

  всероссийской научно-практической конференции. М:- Полиграф

  сервис,2004. - 0,1 п.л.

  27. О подготовке будущего учителя к работе в инновационной школе.

  Инновации в образовании: Сборник материалов научно-практической

  конференции молодых ученых- М:МГПУ,2004. - 0,1 п.л.

  28. К проблеме формирования психологической ориентации будущих

  учителей на профессиональную педагогическую деятельность. Мир

  психологии-2004-№3. - 0,5 п.л.

  29. Психологические условия подготовки будущих учителей. Журнал№1

  Психологическая наука и образование-№1.- 0,7 п.л.

  30. Национальная игра как средство воспитания. Известия Академии

  педагогических и социальных наук-2005-№1.- 0,1 п.л.

  31. Психологическая подготовка будущих учителей к профессиональной

  деятельности. Журнал педагогика.-2005-№1.- 0,4п.л.

  32. К вопросу преодоления дезадаптации студентов к образовательной среде

  ВУЗа 4-я Российская конференция по экологической психологии-

  М:Экопсицентр РОСС,2005.- 0,2 п.л.

  33. К проблеме преодоления негативных профессионально-личностных

  проявлений у будущего учителя.Пути решения проблемы качества

  образования в XXI веке: Материалы Международной научно-

  практической конференции Горно-Алтайск,2005.- 0,1п.л.

  34. Психология личностного и профессионального самосовершенствования

  будущих учителей: Монография- М: Московский психолого-социальной

  институт,2005. - 11 п.л.

  35. К вопросу об инновационных технологиях вузовского обучения

  Психодидактика высшего и среднего образования. Шестая Всероссийская

  научно-практическая конференция Барнаул 2006.- 0,7 п.л.

  36. К вопросу возрождения воспитательного процесса в высшей школе. Мир

  образования - № 4 – 2009 г, /г.Москва/,с.143-148,- 0,4 п.л.

  37. Образ будущей работы молодежи, Научно-методические и

  информационно-технические основы системы инновационного

  образования. Материалы круглого стола международной конференции

  «Развитие системы образования – основы обеспечения безопасности

  страны». 22-23 апреля 2011 г. РАО АПСН, Московский психолого-

  социальный институт. Москва – 2011 г.- 0,2 п.л.

  38. К проблемам психологической работы с осужденными террористами.

  Материалы VIII Международной научно-технической конференции,

  София, 2012 г. - 0,4 п.л.

  39. О воспитании толерантности у студентов. Известия Российской академии

  образования – научный журнал (диск) №2 (22) – М, 2012г.- 0,2п.л.

  5. Учебно-методические пособия.

  1. Психология современного подростка коллективная. Монография / под редакцией Д,И. Фельдштейна Москва «Педагогика»1987г. - 0,7 п.л

  2. Психологическая ориентация будущих учителей на педагогическую деятельность. Учебно-методическое пособие. Уральск.Западно-казахстанкий государственный университет.2004г.- 6,5 п.л

  3. Психология личностного и профессиональго самосовершенствования учителей Монография Москва Московский психолого-социальный институт.2005г.- 11 п.л

  4. Психологическая ориентированность будущих педагогов. Спец семинар для студентов 3-4 курсов 2003г. - 3,4 п.л

  5. Особенности формирования педагогического такта у будущих учителей. Спец.практикум для студентов педагогических вузов - Уральск: ЗКГУ 2005г. - 2,3 п.л.

  6. Основы самосовершенствования будущего учителя. Спец.практикум для студентов педагогических вузов-Уральск:ЗКГУ,2005.- 0,1.п,л.

  7. Тренинг личностного роста будущего учителя. Уральск:ЗКГУ,2005.- 1.п.л.

  7.Дисциплины преподавателя

  Название дисциплины

  Специальность

  Ссылка на внутренний сайт

  1

  Введение в педагогическую специальность

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  2

  Этнопедагогика

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  3

  Теория и методика воспитательной работы.

  НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география, физика, математика, физкультура и спор

   

  4

  Психология

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  5

  Социальная психология

  Социологи

   

  6

  Этнопсихология

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  7

  Психология высшей школы

  Магистратура

   

  8

  Основы психокоррекции

  Магистратура

   

  9

  Методика преподавания психологии в вузе

  Магистратура

   

  10

  Психология обучения иностранным языкам

  Иностранный язык: два иностранных языка.

   

  IX. Педагогическое прогнозирование (совместно с РАО г. Москва)

  XII. Сарсенбаева Б.И. Психология современного подростка. Коллективная монография //под редакцией академика Д.И.Фельдштейна. - Москва – Педагогика, 1987г.

  Сарсенбаева Б.И. Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – Москва, Московский психолого-социальный институт 2005 г.

  XVI. Россия.