• Иргалиев Асылбек Сапаргалиевич
  Педагогика және психология кафедрасының доценті ,п.ғ.к.


  Электрондық почта:asylbek_78@mail.ru

  Телефон нөмірі: 8-776-922-99-00

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі - педагог-психолог, п.ғ.к., доцент

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2002 жылдан, 15 жыл

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Тұлғаны әлеуметтендіру

  · Педагог-психологтарды құзыретті дайындау

  · Білім беру мекемелерінде әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет

  Жарияланған жұмыстар саны: 115

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Социально-педагогический словарь. Электронное издание, ЗКГУ им. М. Утемисова. - Уральск, 2010. - 200 Мb. ISBN 987-5-92473-089-0

  · Социальная педагогика. Электронное издание, ЗКГУ им. М. Утемисова. - Уральск, 2011. - 700 Мb. УДК 37.03.42(075).

  · Социальная педагогика. Учебное пособие. Рекомендовано РУМС. - Уральск: Издат. Центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2011.

  · Әлеуметтік педагогика. Оқу құрал. – Орал, 2013. – 115 б. ISBN 978-601-7356-54-5.

  · Социализация личности. Монография. 2-е издание. - Уральск, 2013. - 86 с. ISBN 978-601-7356-63-7.

  · Psychological and Pedagogical Support of Teenage Inmates of Children's Village // International Journal of Environmental & Science Education. - 6 august 2016. - Vol. 11. - No11. - РР. 4595-4609. - http://www.ijese.net/makale/644

  · The theoretical model of communicative competence of students in personality-oriented education // CURRENT SCIENCE, VOL. 112, NO. 5, 10 MARCH 2017. - РР. 1094-1106. - http://www.currentscience.co.in/archive/issue/29

  Оқытатын курстары:

  · Тұлғаны әлеуметтендіру

  · Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы

  · Әлеуметтік педагогика

  · Жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс

  Кеңес беру уақыты:

  Бейсенбі, жұма сағ 10:00 – 12:00, 7 корпус, 223 аудитория

 • Габдрахманова Шынар Тулегеновна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті, п.ғ.к., декан


  Габдрахманова Шынар Тулегеновна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті, п.ғ.к., декан

  Электрондық пошта: appercia81@mail.ru

  Телефон номері: 8-707-430-92-11

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі – орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық қызмет өтілі: 2002 жылдан бері

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Тұлғалық-бағдарлы педагогика

  · Коммуникативтік құзыреттілік

  · Жаңартылған білім беру

  · Педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті

  Жарияланған еңбектерінің саны: 56

  Негізгі жарияланымдар:

  Оқу және оқу-әідстемелік құралдар:

  · «Педагогтің зерттеу әрекетін ұйымдастыру» (әдістемелік құрал) Орал, 2013 ж. ISBN 978-601-7258-60-3

  · «Мұғалімнің өзіндік дамуы: педагогикалық рефлексия» (электрондық әдістемелік құрал) Орал, 2014 ж. ISBN 978-601-80387-8-5

  Ғылыми мақалалары:

  · Қазіргі заманға лайық педагогтың жаңа мәртебесі//Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Гуманитарлық сериясы. – Астана, 2013. № 3 (94), 2 бөлім. – 345-349 бб.

  · Psychological and Pedagogical Support of Teenage Inmates of Children's Village // www.ijese.net/makale/644// pp.4595-4609. Article Number ijese.2016.335 // Published online August 06, 2016

  · Научно-методические подходы к изучению и профилактике буллинга в школе // Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова. – Уральск, 2016. № 4 (64). – 70-78 бб.

  Кәсіби қызметі:

  · ІІІ және ІІ деңгейлер бойынша халықаралық тренер (педагогтардың біліктілігін арттырудың деңгейлік курстары).

  · Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігінің мүшесі

  Оқитын курстары:

  Тұлғалық-бағдарлы білім берудің теориялық негіздері

  Заманауи дидактика

  Жаңартылған білім берудің теориялық негіздері

  Ізгіліктік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі сағ. 15.00-17.00, № 7 оқу ғимараты, 401 аудитория

 • Адельбаева Нурия Адельжановна

  Тарих ғылымдарының докторы, педагогика және психология кафедрасының доценті


  Адельбаева Нурия Адельжановна

  Тарих ғылымдарының докторы, педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электрондық пошта: adelnur@mail.ru

  Телефон нөмірі: 8-701-4394789

  Білімі және ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, педагогика ғылымдарының кандидаты, тарих ғылымдарының докторы

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1986 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Салыстармалы педагогика

  · Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері

  · Педагогикалық акмеология

  · Студенттер мен магистранттардың зерттеу іс-әрекеті

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 70 астам

  Негізгі басылымдар :

  Оқулықтар мен оқу құралдары :

  · Инновационные технологии обучения (из опыта работы в школе) /Учебное пособие. Уральск, 2005 г.

  · История образования в Казахстане.Часть I Учебное пособие.Уральск, 2006 г.

  · История школьного образования в Казахстане. Часть II Учебное пособие. -Уральск, 2010 г.

  · Исторические очерки развития школьного образования в Казахстане в XIX и начале XX века/ Монография., г. Уральск, 2013. – 342 с.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Историко-философские аспекты понятия «система» и его применение в вопросе образования. Вопросы гуманитарных наук. - Москва, 2008. –№ 1.

  · Деятельность казахских просветителей в развитии системы образования на рубеже XIX - XX вв. Исторические науки. - Москва, 2008. - № 2 (26).

  · Из истории реформы народного образования в середине XIX в. Хабаршы – Вестник КазНПУ Алматы, 2010. – № 2 (25).

  · Деятельность Министерства Народного Просвещения в отношении развития образования в Казахстане в 1835-1861 гг. Известия Вузов. - Бишкек, 2009 г. -№ 7.

  Оқытатын курстары:

  Кәсіби акмеология

  Педагогика және психология әдіснамасы

  Педагогиканы оқыту әдістемесі

  Кеңес беруді өткізу уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі сағ.15.00-17.00, №7 оқу корпусы, 222 каб.

 • Баюканская Светлана Феликсовна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Баюканская Светлана Феликсовна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық поштасы: Bayukanskaya@mail.ru Телефон нөмірі: 87071824632


  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: БҚМӨИ – әлеуметтік орта мен тарауының ішіндегі экономика және менеджмент; М.Өтемісов атындағы БҚМУ - психология магистрі

  Педагогикалық жұмыс өтілі: 2001 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Даму психологиясы және акмеология

  Психологиялық денсаулық

  Практикалық психология

  Агрессивті мінез-құлық психокоррекциясы

  Маңызды жариялымдары:

  Оқулықтар және оқу құралдары:

  Жарияланған жұмыстарының саны: 39

   

  · Методикалық оқу құралы «Психолого-педагогические ситуации для абитуриентов»// Методикалық нұсқаулықтар «Психолого-педагогические ситуации для абитуриентов» УДК 37.015 (072) Уральск 2007. 20 с.

  · Методикалық оқу құралы Иргалиев А.С., Баюканская С.Ф., Калаханова С.Б., Махимова А.К.Волонтерская деятельность: теория, методика и опыт. Уральск 2010 г.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Жасөспірім және жас кезеңдегі агрессивтіктің көрінуі//«Қазақстан мектебi» ҚР білім және ғылым министрлігінің ай сайынғы ғылыми-педагогикалық № 10 Алматы, 2011 жыл 60-62 б

  · Педагог-психологтардың мамандандырылған дайындауындағы кейс технологиялары.// БҚМУ Хабаршы ғылыми журналы № 1 (57) 2015ж. 163-170

  · The Influence of Social and Psychological Climate on the Job Satisfaction Level of Higher Education Personnel in the Conditions of Anticrisis Management // International Journal of Psychology, International Union of Psychological Science, Industrial and Organizational Psychology 2016 уear, р.805

  Басқа да мамандықтандырылған жұмыстары:

  «Нур Отан» партиясының мүшесі

  Оқыту курстары:

  Жалпы психология

  Даму психологиясы

  Кеңес өткізу уақыты:

  Сейсенбі,бейсенбі 15.00-17.00 бастап, № 7 оқу корпусы 213 ауд.

 • Абдираимова Эльмира Кайрлиевна

  Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі


  Абдираимова Эльмира Кайрлиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: elmira_11.75@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-702-766-68-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі: А.С Пушкин атындағы Батыс-Қазақстан гуманитарлық университеті, кәсіби біліктілігі – педагогика және психология, педагогика ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1999 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

  Педагогикалық психология

  Әлеуметтік тәрбие

  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Жарияланған жұмыстар саны: 25

  Ғылыми журналдағы мақалалары:

  · Мотивационная готовность студентов к профессиональной деятельности. Стратегиия «Казахстан - 2050»: укрепление здоровья нации средствами физической культуры и спорта.Материалы международной научно-практической конференции. 28 марта, 2014 г.

  · Студент жастар арасында этносаралық мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық шарттары Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы 2014.ж.

  · Особенности профессионального обучения студентов-психологов. "Подготовка конкурентоспособныхтспециалистов в высших учебных заведениях: проблемы,современное состояние и перспективы", посвященной д.п.н., профессору К.Б.Сейталиеву. Материалы республиканской научно-практической конференции. 12 июня, 2015 г.

  · Психологические особенности детей младшего школьного возраста. "Детство, открытое миру: актуальные вопросы теории и практики" Материалы международной научно-практической конференции. 2014 г.

  · Психические состояния будущих педагогов, переживаемые в процессе учебной деятельности. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, №3 саны, 2016 ж.

  Оқытатын курстары:

  Педагогикалық шеберлік

  Арнайы педагогика және психология негіздері

  Әлеуметтік педагогика

  Психология

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, сәрсенбі сағ 14:00 –15:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Калаханова Светлана Бактыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


   

  Калаханова Светлана Бактыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық почта:Svetlaya_as@mail.ru

  Телефоннөмірі: 8-777-424-44-09

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі – педагог-психолог, педагогика және психология магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі:2006 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Отбасылық қатынастар психологиясы

  Коммуникативтік құзыреттілік

  Жеке тұлғаның интелллектуалдық дамуы

  Жарияланған жұмыстар саны: 23

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Иргалиев А.С., Баюканская С.Ф.Волонтерская деятельность: теория, методика и опыт.Әдістемелік құрал. Орал қ., РБО, 2010 ж.

  · Калаханова С.Б.Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық жұмыс әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Орал қ., 2013 ж.

  · Муханбетчина А.Г., Калаханова С.Б.Психологияны оқыту әдістемесі. Оқу құралы. Орал қ., М.Өтемісов ат. БАҚ және БО, 2014ж.

  Қазақстандық басылымдардағы жарияланған мақалалары

  · Толық емес отбасындағы ана мен баланың қарым-қатынас стильдерінің тәрбиелік қызметі //БҚМУ Хабаршысы, 2013 - №2, 2013 ж.112-120 б.

  · «Жастарды отбасылық өмірге даярлау мәселесінің әлеуметтік-психологиялық аспектілері» // «Қазақстан Республикасындағы жастар саясатының даму болашағы мен қазіргі мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы, 2013 ж.

  · Әлеуметтік педагогтың отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі // «Жоғары педагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасының мазмұны және ұйымдастыру талаптарын институттандыру» халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары Павлодар, 2014 ж

  Оқытатын курстары:

  Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Тұлға теориялары

  Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, сәрсенбі сағ 10:00 – 12:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Ерниязов Орынғали Наурызбайұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Ерниязов Орынғали Наурызбайұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронная почта: Planeta_79@mail.ru

  Телефон номері: 8 701 850 69 79

  Білім және ғылыми дәрежесі, атағы:

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ, біліктілігі: педагог-психолог, педагогика магистрі.

  Педагогикалық іс-әрекеті: 2000 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылығы:

  Психологиялық зерттеу

  Педагогика

  Әлеуметтік педагогика

  Жарияланған жұмыс саны: 48

  Оқулықтары және оқу құралдары:

  · Дидактика. Дәріс курсы // М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ. Орал, 2005.

  · Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық қызығушылықтарын арттыруға бағытталған ойындар мен жаттығулар. Әдістемелік көмекші құрал. «Ағартушы» баспа-лингв. орталығы. Орал, 2005.

  · Этнопедагогика. Оқу-әдістемелік құрал. М.Өтемісов ат. БҚМУ баспасы. Орал, 2008ж. Авторлық бірлестікте Молдагалиев Б.А., Жумасейтова А.Е., Кажимова Қ.Р., Мұханбетчина А.Г.

  · «Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі». (оқу құрал). М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО. 154 б. 2014 жыл.

  · «Мектепалды даярлық және бастауыш мектеп оқушыларының танымдық процестерін дамыту ойындары мен жаттығулары» атты оқу-әдістемелік құрал.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · «Есту қабілеті зақымданған балалардың сөйлеуінің ерекшеліктері». 30-31.10.2014 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да өткен «Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы баяндамаларының жинағында.

  · «Салауатты өмір салтын қалыптастырудың психологиялық астарлары». М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2015 жылдың қараша айында өткізілген «Махамбет оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы.

  Оқытатын курстары:

  Әлеуметтік психология

  Девиантология

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Әлеуметтік жұмыс негіздері

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Исмагулова Жанар Сансызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Исмагулова Жанар Сансызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронная почта: ismagulova_zs@mail.ru

  Номер телефона: 8-747- 081-72-60  Білімі және ғылыми дәрежесі: Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік – педагог-психолог, педагогика және психология магистрі


  Педагогикалық еңбек өтілі: 2004 жылдан бастап.


  Ғылыми қызығушылықтары:

  Білім берудегі инновациялық технологиялар Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы

  Барлық баспа еңбегі: 22

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі (оқу құралы). Орал.2008ж. (А.М.Муханбетжанова мен Ш.Т.Муханбетова авторлық бірлестікте).;

  · Оқытудың инновациялық технологиялары. (оқу-әдістемелік құрал) М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және БО, 2012 ж. 158б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Студенттердің оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысын тиімді ұйымдастыру бойынша ізденістер.// Қаз ҰПУ ғылыми журналы Алматы 2012 жылы №3,101-105б.

  · Оқытудың жаңа технологиялары арқылы мектеп алды даярлық тобындағы балалардың оқу мотивациясын қалыптастырудың кейбір мәселелері //Х.Досмұхамедов ат. Атырау мемлекеттік университеті ғылыми журналы «Хабаршы» №3. 2012ж.

  · Шағын жинақты мектептегі оқыту әдістемесінің психологиялық ерекшелігі //М.Өтемісов ат. БҚМУ ғылыми журналы «Хабаршы» 2012 жылы №1. 134-138б.

  Оқытатын пәндері:

  Психологияны оқыту әдістемесі

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік психология

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Жұма 14-16 сағат, 7 оқу корпус, 401 аудитория

 • Кулдашева Надежда Утегалиевна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

   


  Кулдашева Надежда Утегалиевна

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электрондық поштасы: Kuldasheva_77 @ mail.ru

  Телефон номері: 8701-687-42-77

   

  Білімі, ғылыми дәрежесі: А. С. Пушкин атындағы гуманитарлық университеті. Біліктілігі: педагог-психолог, педагогика

  ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1998 жылдан

  Ғылыми қызығушылығы:

  Арттерапия жаттығуларын арқылы мазасыздануды жеңу жолдары

  Мінез-құлық ауытқушылығын анықтау және түзету жолдары

  Инклюзивті білім берудің жүзеге асыру жолдары

   

  Оқулықтар мен әдістемелік құралдары:

  М. С. Утеповамен бірге Даму психологиясы ( дәрістер жинағы) Орал қаласы,2010ж. 112б.

  «Жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық ауытқушылықтың алдын-алу және түзету жолдары» оқу-әдістемелік құралы Орал қаласы 2013ж.

  А. Г. Кулдашевамен бірге "Практикалық психология " оқу құралы Орал қаласы 2015ж.154б.

  Ғылыми басылымдардағы мақалалар:

  · Девиантты жасөспірімдерге отбасы тәрбиесінің әсері«Жоғары педагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасының мазмұнын және ұйымдастыру талаптарын институттандыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының мақалалар жинағы. Павлодар,2014.

  · Студенттердің жеке тұлғалық қасиеттері I «Калюжни оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Ақтөбе 2014 162-165 бб.

  · Жоғары оқу орнында инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың негізгі мәселелері Қазан айында // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №2. Орал,2017. 100-102 бб

  Оқытатын пәндері:

  Психокоррекция негіздері

  Тұлға теориясы

  Әлеуметтік психологиялық тренинг

  Девиантология

  Кеңес беру уақыты: Бейсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 213- аудитория

 • Молдагалиев Байжан Айдынгалиевич

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Молдагалиев Байжан Айдынгалиевич

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Байланыс телефоны 8-777-527-71-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – математика пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1971жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Педагогика

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік тәрбие

  Жарияланған жұмыстар саны: 100-ден астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  1. Психологиялық-педагогикалық сөздік Оқу құралы - Алматы, 2011. 218б.

  2. Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. Оқу құрал.- 2013. Алматы қ.

  3. Этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың теориясы мен практикасы. Оқу құралы. - Орал, 2015.

  Оқытатын курстары:

  Әлеуметтік педагогика

  Педагогика тарихы

  Педагогика

  Этнопедагогика

  Кеңес беру уақыттары:

  Дүйсенбі, сейсенбі сағ 12:00 –13:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Муханбетчина Ахлима Габдиловна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Муханбетчина Ахлима Габдиловна

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электронды почта: muhanbetchina@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-701-576-14-08

  Білімі, ғылыми дәрежесі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – педагогика және психологиямұғалімі (мектепке дейінгі), педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1985жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Балалар психологиясы

  Мектепалды даярлық

  Әлеуметтік тәрбие

  Педагогикалық акмеология

  Жарияланған жұмыстар саны:60

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  1. Мұханбетжанова Ә.М, Иргалиев А.С., Муханбетчина А.Г. Әлеуметтік педагогика Оқу құралы - Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2013. 115б.

  2. Мұханбетжанова Ә.М., Муханбетчина А.Г., О.Н.Ерниязов Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі. Оқу құралы. РБО М.Өтемісов атындағы БҚМУ. Орал, 2014. 155б.

  3. Муханбетчина А.Г.Дефектология негіздері: Оқу құралы. - Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2014. 100б.

  4. Муханбетчина А.Г., С.Б.КалахановаПсихологияны оқыту әдістемесі Оқу құралы. Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және БО. 2014.147б.

  5. Муханбетчина А.Г., Н.У.КулдашеваПрактикалық психология» Оқу құралы: Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - 154б.

  Ғылыми журналдағы мақалалары

  1. Мектепалды даярлықтағы балалардың белсенділігін дамытушы орта арқылы қалыптастыру жағдайлары. Хабаршы ғылыми журналы. Педагогика Орал, №1, (49) - 2013., Б.82-88.

  2. Акмеологиялық мәдениет тұлға дамуының негізі ретінде. Хабаршы ғылыми журналы. Педагогика Орал қ. №1, 2014., Б.58-63.

  3. Болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық құзыреттілігін дамыту М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Хабаршы ғылыми журналы Педагогика. Орал қ., №1, (57)-2015., Б.114-12.

  Оқытатын курстары:

  Акмеология

  Дефектология негіздері

  Әлеуметтік педагогика

  Психология

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі сағ 11:00 –12:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Нургалиев Кенес Айтжанович

  Педагогика және психология кафедрасының доценті


  Нургалиев Кенес Айтжанович

  Педагогика және психология кафедрасының доценті

  Электрондық пошта: NourgK@ramler.ru;

  Телефон нөмірі: 8 701 650 65 59

  Білімі және ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, біліктілігі – ағылшын тілінің мұғалімі,психология ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық қызмет өтілі: 1972 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтар:

  · Этнолингвопсихология

  · Проблемалық ситуацияларды шешудің этнопсихологиялық ерекшеліктері

  · Психологиялық диагностика, психологиялық кеңес беру және психотерапия

  Бизнес-психология

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 26

  Негізгі басылымдар:

  · Этнопсихологический подход к исследованию малых жанров казахского фольклора / материалы международной научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения ученого тюрколога Н.Ф.Катанова «Профессор Н.Ф.Катанов и проблемы тюркологии», г.Уральск. 2012г.

  · Роль процесса отгадывания загадок в развитии и совершенствовании интеллектуальных умений в дописьменный период истории казахского народа / Современная цивилизация и проблемы повышения конкурентоспособности национального государства (материалы международной научной конференции 10 - 11 июля 2008). Алматы. 2008.

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  · Кіші мектеп жастағылар ортасындағы буллинг проблемасы. //Вестник ЗКГУ им.Махамбета, – Уральск, 2017. №1(65) - (бірлесіп жазылған)

  · Основные подходы к изучению проблемы доверия в межличностном взаимодействии // Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова, - Уральск, 2015

  · Психологическая характеристика ценностных ориентаций родителей и подростков/ Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова, - Уральск, 2014

  Басқа кәсіби қызметі: үштілді аудармашы (орыс – ағылшын- қазақ)

  Оқытатын курстары:

  Қазіргі психологияның теориялық және әдіснамалық мәселелері

  Психологиялық зерттеу әдістері және әдіснамасы

  Қазіргі практикалық психология

  Қарым-қатынас психологиясы

  Кеңес беруді өткізу уақыты:

  Сейсенбі, сағ.15.00-17.00, № 7 оқу корпусы, 223 каб.

 • Жумабаева Аида Ардаковна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


   

  Жумабаева Аида Ардаковна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электронды почта: aida_urda@mail.ru

  Телефон номері: 8-776-008-28-68

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі - педагог-психолог, әлеуметтік ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2017 жылдан бері.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Гуманистік психология

  Экзистенциялық психология

  Аналитикалық психология

  Балалар психолгиясы

  Негізгі жарияланымдары: 6

  Оқулықтар, оқу құралдар: Сарсенбаевой Б.И., «Психологические игры и тренинги» атты оқу-әдістемелік құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015 ж- 58 б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  - Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Национальная образовательная система в условиях глобальной конкуренции: проблемы, приоритеты, перспективы развития» 30-31 қазан 2014 ж;

  - 6 Интернационалды симпозиум «To the religious identity of the student youth» Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 6th International symposium 15th January 2015 Austria, Vienna (Б.И. Сарсенбаевамен бірлескен);

  - Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Махамбет оқулары - 7». 1 том. Уральск, 23 қараша 2015 ж;

  - Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития личности». г. Махачкала, 25 қазан 2015 ж;

  - Психические состояния будущих педагогов, переживаемые в процессе учебной деятельности // Хабаршы № 3, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, мамыр 2016 ж.

  Оқытатын пәндері:

  Педагогика

  Психология

  Әлеуметтік педагогика

  Тәрбие жұмысының әдістемесі

  Кенес беру кестесі:

  Сәрсенбі 15:00 – 17:00

  Жұма 15:00 – 17:00

  № 7 Оқу ғимараты № 216 ауд.

 • Байгалиева Жадыра Гарипуллиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  І.Аты-жөні:

  Байгалиева Жадыра Гарипуллиевна

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті,біліктілік – Бастауыш сынып мұғалімі, педагогика және психология магистрі.

  ІІІ.Педагогикалық еңбек өтілі:

  2007 жылдан бастап.

  ІҮ.Ғылыми қызығушылықтары:

  Білім берудегі инновациялық технологиялар, Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындау

  Ү.

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  1. Шағын жинақты мектеп жағдайында жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. //  Әдістемелік құрал, Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2011. – 51 б. (Ә.М.Мұханбетжанова,  С.М. Бахишева, А.С. Иргалиев, А.Г. Мұханбетчина, Ж.С. Исмагулова, А.Қ.Махимовалар мен авторлық бірлестікте);
  2. Pedagogy (оқу-әдістемелік құрал): Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2016. – 67 б. (Гайпназарова Б.Д Кунарова С.А. авторлық бірлестікте)

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  1. Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту мәселесі «Қазақстан - 2050» стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, - 26 сәуір 2013 жыл,152-154бб. (А.Г.Мұханбетчинамен авторлық бірлестікте)
  2. Балаларды оқуға бейімдеу мәселелері «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің шарты» тақырыбындағы білім беру қызметкерлерінің Бірінші Республикалық педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары, - 2013 жыл, 575-577 бб.
  3. Болашақ мамандардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыру арқылы кәсіби бағыттылығын дамыту- «12 жылдық білім беру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция. 30 қыркүйек 2013 жыл
  4. Мектепалды даярлықтағы балаларды оқуға бейімдеу мәселелері «Ізденіс» Халықаралық ғылыми педагогикалық журнал № 1 (2) 2013, 316-319 бб.
  5. Баланы мектепкепсихологиялықжағынандаярлау мәселесі. Педагогика ғылымдарыныңдокторы, профессор Қ.Б.Сейталиевкеарналған «Жоғарыоқуорындарындабәсегегеқабілеттімамандардыдайындау: мәселелері, бүгінгіжағдайы, болашағы» аттыРеспубликалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 12 маусым, 2015 жыл.

  Оқытатын пәндері:

  1. Педагогика
  2. Педагогика тарихы
  3. Әлеуметтік педагогика
  4. Педагогикалық менеджмент

  Кеңес беру уақыты:Сәрсенбі 14-16 сағат, 7 оқу корпус, 213 аудитория

   

   

   

   

 • Федорченко Лариса Александровна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Федорченко Лариса Александровна

   Электрондық поштасы: fedorchenko.larisa@mail.ru

  Телефон нөмірі: 87078714487 

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:М.Өтемісов атындағы БҚМУ - психология магистрі 

  Педагогикалық жұмыс өтілі:2007 жылдан бастап 

  Ғылыми қызығушылықтары:Акмеология.Жас психологиясыӘлеуметтік психологияЖеке тұлғаның теориясыӘлеуметтік педагогикаЭтнопедагогикаБілім беру жүйесіПедагогикалық технологиялар

  Оқу құралдары: Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014.  

  Жарияланған жұмыстарының саны: 12

  Ғылыми журналдардағы мақалалар:

  1) Халықаралық ғылыми-практикалық конференция / "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы, баяндама тақырыбы "кіші мектеп жасындағы балалардың психологиялық ерекшеліктері", (Щучинск қ. 2014ж).

  2) Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының "жоғары педагогикалық мектептің инновациялық білім беру ортасының мазмұнын институттандыру және жағдайын ұйымдастыру" Халықаралық конференциясы, баяндама тақырыбы" Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік белсенділігін дамыту " Павлодар, 23.01.2014 ж.

  3) "Қазіргі білім берудегі педагогикалық технологиялар" атты I Халықаралық сырттай ғылыми-тәжірибелік конференция, баяндама тақырыбы" Оқу үрдісінде студенттермен жұмыс жасауда концентрацияланған оқыту", Чебоксары қ., 13.12.2013 ж.

  4) оқытушылар Ажиева А. С., Баюканская С. Ф. бірлесе отырып, "студенттермен жұмыс барысында тәрбие процесінде тренингтік формаларды қолдану"интерактивті тәрбие технологиясын қолдану тиімділігі туралы инновациялық жобалар сайысы.  Қорытынды бойынша "интерактивті тәрбие технологиясы" номинациясы бойынша диплом берілді, сертификат бар (2.04.2013 ж.).

  5) Баяндама тақырыбы: би өнері арқылы бастауыш сынып оқушыларының рухани мәдениетін дамыту (23-24 қараша 2012 ж.)

  6) Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына арналған "Жоғары мектептегі білім, ғылым және инновация: кеше, бүгін және ертең" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  М. Өтемісова, баяндама тақырыбы: Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын қалыптастыру (25-26 қазан 2012 ж.);

  7) "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және перспективалар" 4 қараша Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, баяндама тақырыбы: "тұлғаның кәсіби бейімделуі және оның заманауи жағдайлардағы бағдарлары" (Орал қ., 2011);

  8) Смоленск қаласында өткен ІІ Халықаралық ғылыми конференцияда, 2011ж. "Қазіргі жағдайда интеллигентті тұлғаның дамуына әсер ететін әлеуметтік мәселелер" атты баяндамамен "кеңістіктегі және уақыттағы тұлға".

  Оқыту курстары:

  Әлеуметтік педагогика

  Әлеуметтік педагогтың жұмыс әдістемесі

  Этнопедагогика

  Акмеология

  Тәрбие жұмысының әдістемесі

  Педагогика

  Педагогика тарихы

  Кеңес өткізу уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі 12.00-14.00 бастап, № 7 оқу корпусы 213 ауд.