Педагогика және психология кафедрасының миссиясы- заманауи ғылым және инновациялық педагогикалық технологиялар жетістіктерінің негізінде білімдік-мәдени ортаны құру және жетілдіру.

Педагогика және психология кафедрасының мақсаты – сапалы білім берудіқамтамасыз ету үшін жоғары білікті мамандар даярлауға бағытталған мемлекеттік білім беру саясатын жүзеге асыру, жоғары педагогикалық білім беру жүйесінің қазіргі талаптарына жауап беретін факультет қызметін жетілдіру.

Кафедраның міндеттері:

1. Білім беру траекториясын ескере отырып, құзыреттіліктерді қалыптастыру;

2. ПОҚ ғылыми қызметінің белсенділігін арттыруды қамтамасыз ету, халықаралық байланыстарды кеңейту, студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту;

3. Студент жастардың белсенді азаматтық позициясын, әлеуметтік жауапкершілігін, жоғары құлықтық және көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру.

Кафедра «5В010300 – Педагогика және психология», «5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану», «6М010300 – Педагогика және психология», «6М050300 – Психология» білім беру бағдарламары бойынша мамандар даярлайды.

Кафедра принциптері:

 1. Білім беру қызметінің сапасын арттыру;
 2. Сапалы жұмыс жасауға жауапкершілік, жұмысын адал орындау;
 3. Үздіксіз білім алу мен құзыреттілік.

Кафедраның негізгі іс-әрекет бағыттары:

 1. Оқыту сапасын үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету;
 2. Дәріс, семинар және практикалық сабақтардың ғылыми және әдістемелік деңгейлерін арттыру, білім беру қызметтерінің траекториясын құру;
 3. Кафедрада оқылатын пәндердің оқу-әдістемелік және электрондық оқу-әдістемелік кешендерін жасау және оларды әдістемелік қамтуды іске асыру;
 4. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, профессор-оқытушылық құрамның инновациялық қызметін дамыту;
 5. Кафедра мүшелері, магистранттар даярлаған ғылыми-зерттеу жұмыстарын талқылау және диссертация қорғауға, мақала жариялауға ұсыныстар беру;
 6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, оларды ғылыми конференция, семинар, конкурстарға қатыстыру;
 7. Ізгіліктікті, белсенді азаматтық позицияны, патриотизмді, әлеуметтік жауапкершілікті, жоғары адамгершілік және көшбасшылық сапаларды қалыптастыру мақсатында студенттер мен тәрбие жұмысын жүргізу;
 8. Білім беру ұйымдарымен, отандық және шетелдік жоғары оқу орындарымен және ғылыми орталықтарымен әлеуметтік серіктестікті дамыту;
 9. Халықаралық байланыстарды кеңейту, білім алушылар мен ПОҚ-ның академиялық ұтқырлығын дамыту.

Педагогика және психология кафедрасының құрылымы:

Кафедраның ғалымдары–п.ғ.д., профессор Мұханбетжанова Ә.М., пс.ғ.к., т.ғ.д.,доцент Н.А.Адельбаева, пс.ғ.к., доцент Нургалиев К.А., п.ғ.к., доцент Молдагалиев Б.А., п.ғ.к., доцент Габдрахманова Ш.Т., п.ғ.к., доцент Муханбетчина А.Г.,п.ғ.к., доцент Иргалиев А.С.

Кафедрада 2 ғылымдокторы, 5 ғылым кандидаты.

Мекен-жайы: Студенческая көш., 4, корпус №7, кабинет №212

Байланыс телефондары: 8 (7112) 505346

Е-mail: Kaf_ped7@mail.ru