2014-2015 жылдар

Бастауыш білім беруді ақпараттандыру жағдайында мамандарды даярлаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Ғылыми жетекші: педагогика ғылымдарының докторы, доцент Сардарова Ж.И. (М.Өтемісов атындағы БҚМУ есебінен қаржыландырылды)

2015-2016 жылдар

Акмеологические детерминанты развития личности будущего педагога в образовательном пространстве вуза.

Ғылыми жетекеші: Өзбекстан Республикасы PhD докторы, аға оқытушы Мунайдарова Б.Б. (12.02.2015ж. №137 келісімшарты бойынша ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру).

2016-2017 жылдар

Жоғары және орта білім беру бағдарламаларын жаңарту жағдайында кәсіби құзыретті мамандарды даярлау.

Ғылыми жетекші: педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқыту Хасанова І.Ө. (М.Өтемісов атындағы БҚМУ есебінен қаржыландырылады).